Virtuálna realita: Užite si fantastický zážitok v najlepšej virtuálnej realite!

Kúpiť

Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY J.A.A.P, S.R.O. A REKLAMAČNÝ PORIADOK PRE PREDAJ CEZ E-SHOP I.
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) záväzne upravujú vzťahy medzi kupujúcim (ďalej len „kupujúci“) a predávajúcim–- J.A.A.P, s.r.o. (ďalej len „Predávajúci“) v oblasti predaja najmä služieb (ďalej len „služby“).
1.2 Predávajúci prevádzkuje na internetových stránkach https:// www.centrumbrezovec.sk internetový obchod (ďalej len „e-shop“), v ktorom ponúka služby neobmedzenému počtu kupujúcich ku kúpe.
1.3 Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok, a že s nimi bez výhrad súhlasí. Na tieto VOP je kupujúci pred vlastným uskutočnením objednávky Predávajúcim dostatočným spôsobom upozornený a má možnosť sa s nimi pozorne oboznámiť. 1.4 Predávajúcim je spoločnosť: J.A.A.P, s.r.o. 029 01 Vavrečka 311 IČO: 50257382 DIČ: 2120 249736 IČ DPH: SK2120 249736 prevádzka Centrum Brezovec Mierová 1972/11
026 01 Dolný Kubín
1.5 Kupujúci – Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.
1.6 Spotrebiteľ – Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.
1.7 Spotrebiteľ pri začatí obchodných vzťahov odovzdáva Predávajúcemu svoje kontaktné údaje, nutné pre vybavenie objednávky, poprípade údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch.
1.8 Právne vzťahy Predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Z.z.., Občiansky zákonník („OZ“), zákona č. 250/2007 Z.z.., o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku („ZoOSnD“), ako aj súvisiacimi predpismi, všetko v aktuálnom znení.
1.9 Podnikateľom sa rozumie: (i) osoba zapísaná v obchodnom registri, (ii) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, (iii) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, (iv) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
1.10 Právne vzťahy Predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľom, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi Predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v aktuálnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.
1.11Kúpna zmluva – Predávajúci ponúka svoje služby na predaj jeho umiestnením na internetovej stránky e-shopu. Ohľadne predaja služieb prostredníctvom e-shopu vzniká medzi kupujúcim a Predávajúcim kúpna zmluva. Kúpna zmluva vzniká uzatvorením na diaľku, ako je upravené ďalej.
1.12 Uzatvorenie kúpnej zmluvy – K uzavretiu kúpnej zmluvy na diaľku dochádza prostredníctvom objednávky kupujúceho, ktorá je ponukou k uzavretiu kúpnej zmluvy a prijatím objednávky (ponuky) Predávajúcim. Oznámením o prijatí objednávky (ponuky na uzavretie kúpnej zmluvy) dochádza medzi kupujúcim a predávajúcim k uzavretiu kúpnej zmluvy.
1.13Objednávka/Ponuka na uzatvorenie kúpnej zmluvy – Kupujúci odosiela svoju objednávku Predávajúcemu prostredníctvom vyplnenia a odoslania objednávkového formulára v rámci eshopu. Kupujúci je povinný vyplniť aspoň tie údaje v objednávkovom formulári, ktoré sú označené ako povinné; bez ich vyplnenia nie je možné objednávku odoslať a nemôže dôjsť k uzavretiu kúpnej zmluvy. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. 1.14 Zrušenie objednávky – Kupujúci je oprávnený stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín od jej odoslania, alebo pokiaľ nebola objednávka expedovaná. Objednávka môže byť stornovaná telefonicky alebo e-mailom na adrese info@centrumbrezovec.sk. Pri stornovaní objednávky e-mailom je potrebné uviesť Vaše meno, číslo objednávky a Váš email resp. telefonický kontakt. V prípade zrušenia objednávky nie sú kupujúcemu účtované žiadne poplatky súvisiace so stornom jeho objednávky. Prevádzkovateľ vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 7 dní bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, určený kupujúcim, pokiaľ sa spolu nedohodnú inak.
1.15 Prijatie objednávky – Predávajúci potvrdí prijatie objednávky, a tým uzavretie kúpnej zmluvy kupujúcemu prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail), a to na e-mailovú adresu zadanú kupujúcim v jeho objednávke. K uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza doručením potvrdenia o prijatí objednávky na kupujúcim zadanú e-mailovú adresu.
1.16 Vzniknutú kúpnu zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.
1.17 Právo -Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe kúpne zmluvy budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky a budú riešené súdmi Slovenskej republiky.
1.18 Jazyk zmluvy – Kúpna zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Ak vznikne pre potrebu kupujúceho preklad textu zmluvy platí, že v prípade sporu o výklad pojmov platí výklad zmluvy v slovenskom jazyku.
1.19 Archivácia – Uzavretá kúpna zmluva je Predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím stranám.
1.20 Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu kúpnej zmluvy sú zrejmé z týchto VOP, kde je tento proces popísaný.
1.21 Tieto VOP sú zobrazené na webových stránkach e-shopu – http:// www.centrumbrezovec.sk OBCHODNÉ PODMIENKY J.A.A.P, S.R.O. A REKLAMAČNÝ PORIADOK PRE PREDAJ CEZ E-SHOP a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.
1.22 Náklady na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúcim použitie prostriedkov komunikácie na diaľku (internet) si nesie kupujúci a závisí na ním používaných prostriedkoch komunikácie na diaľku a cenách za ich použitie.
1.23 Informácie pred uzavretím zmluvy – Predávajúci jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom týmto informuje pred odoslaním objednávky kupujúceho o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok tak, že: (a) hlavné vlastnosti služby sú uvedené na príslušnej katalógovej stránke e-shopu, (b) o obchodnom mene a sídle predávajúceho informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v čl. 1.4 týchto všeobecných obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho, (c) kontaktné informácie predávajúceho sú uvedené v čl. 1.4 týchto VOP, na týchto kontaktných miestach môže kupujúci uplatniť aj reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet, (d) celková cena služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj o nákladoch na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred o skutočnosti, že kupujúci ich bude povinný uhradiť, sú uvedené na príslušnej katalógovej stránke e-shopu, (e) Poukaz na Službu, ktorú ste si u nás objednali, Vám bude odoslaný najneskôr do 5 pracovných dní, spravidla však expedujeme poukazy do 2-3 pracovných dní. Všetky ceny sú uvedené s DPH v príslušnej zákonom stanovenej výške a sú konečné. Ceny vrátane akciových platia do odvolania alebo do vyčerpania zásob. Pokiaľ máte službu objednanú, platí cena, za ktorú ste službu objednali bez ohľadu na zmeny. V prípade, že sa služba už neponúka, budeme vás informovať emailom. Spolu s poukazom Vám bude zaslaný daňový doklad – faktúra, (f) informácie o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií sú uvedené v reklamačnom poriadku čl. VIII, (g) sťažnosti a podnety kupujúceho je možné odosielať emailom, alebo poštou na všetky kontaktné údaje predávajúceho, alebo je možno ich odovzdať osobne v predajni. Tieto budú vybavené bezodkladne, a to najmä písomne, (h) informácie o práve kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, o podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy, vrátane formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy sú uvedené v čl. VII. týchto VOP, spotrebiteľ znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu a zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, (i) informácie o zodpovednosti predávajúceho za vady a záruke poskytovanej predávajúcim tovaru alebo služby najmä podľa ust. § 622 a 623 Občianskeho zákonníka sú uvedené nižšie a v reklamačnom poriadku, (j) kupujúci je povinný zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku len ak je to výslovne uvedené pri príslušnom tovare v eshope predávajúceho, (k)kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu prostredníctvom elektronickej adresy info@centrumbrezovec.sk ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho. Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu na Slovenskou obchodnou inšpekcii (www.soi.sk), ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. (l) kupujúci môže požiadať predávajúceho o zaslanie písomného vyhotovenia alebo potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy a predávajúci mu toto zašle bezodkladne na adresu uvedenú kupujúcim, (m) jazykom ponúkaným na uzatvorenie zmluvy je slovenský jazyk.
1.24 Ak predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o úhrade dodatočných poplatkov, alebo iných nákladov, alebo o nákladoch na vrátenie tovaru, kupujúci nie je povinný tieto dodatočné náklady alebo poplatky uhradiť.

II. DOZOR
2.1 Orgán dozoru vykonáva: Orgán dozoru a dohľadu: Inšpektorát SOI so sídlom v Žiline, Predmestská 71, 01179 Žilina
2.2 Orgánom alternatívneho riešenia sporov je: Slovenská obchodná inšpekcia Ústredný inšpektorát Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov Prievozská 32, p.p. 29 827 99 Bratislava 27 http://www.soi.sk/sk/Alternativne-rieseniespotrebitelskych-sporov.soi Adresa na podávanie návrhov v elektronickej podobe: ars@soi.sk, adr@soi.sk Spotrebiteľ môže využiť na podanie návrhu na začatie mimosúdneho riešenia sporov a na získanie informácií o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov (vrátane cezhraničných sporov) tiež webovú stránku https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/inde x.cfm?event=main.home.chooseLanguage
Podmienky riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov u SOI, pri ich nesplnení môže SOI návrh odmietnuť: (a) spotrebiteľ musí využiť všetky zákonom dané možnosti pred tým, ako sa obráti na príslušný orgán alternatívneho riešenia sporu, napr. uplatní si svoje právo v reklamačnom konaní; OBCHODNÉ PODMIENKY J.A.A.P, S.R.O. A REKLAMAČNÝ PORIADOK PRE PREDAJ CEZ E-SHOP (b) spotrebiteľ musí podať návrh do jedného roka odo dňa doručenia zamietavej odpovede predávajúceho na žiadosť spotrebiteľa o nápravu alebo márneho uplynutia 30 dňovej lehoty odo dňa, kedy spotrebiteľ odoslal predávajúcemu žiadosť o nápravu, na ktorú predávajúci neodpovedal; (c) vyčísliteľná hodnota sporu musí presahovať sumu 20,- €; (d) subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť ak sa vecou, ktorej sa návrh týka, už predtým zaoberal a spotrebiteľ bol informovaný o vybavení jeho podania, pričom návrh neobsahuje žiadne nové skutočnosti a alternatívne riešenie sporu by vzhľadom na všetky okolnosti bolo zjavne neúčelné; (e) subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť ak vzhľadom na všetky okolnosti je zrejmé, že alternatívne riešenie sporov by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia; (f) alternatívne riešenie sporov je bezodplatné.

III. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA INFORMÁCIÍ A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 3.1Osobné údaje kupujúceho sú spracovávané podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoOOU“). Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci spracúva jeho osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, adresa,, príp. IČO, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako „osobné údaje“).
3.2 Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, v svojom užívateľskom účte, pri objednávke vykonanej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.
3.3 Poskytnuté osobné údaje budú spracúvané len predávajúcim alebo ním určeným spracovateľom. Tretím osobám bude umožnený prístup k osobným údajom zákazníkov len v prípadoch stanovených platnou právnou úpravou (najmä v priebehu správneho či trestného konania, ochrana práv spotrebiteľa, v prípade doručovania tovaru Slovenskou poštou). V prípade ak bude tovar doručovaný kuriérskou spoločnosťou, Vaše osobné údaje (v rozsahu meno, priezvisko , dodacia adresa, telefón, e-mail) budú poskytnuté dopravcovi zvolenému kupujúcim.
3.4 Poskytnuté osobné údaje budú spracované len predávajúcim, tretím stranám (Slovenská pošta, orgány činné v trestnom konaní, Slovenská obchodná inšpekcia a podobne. ) alebo ním určeným sprostredkovateľom. Tretím osobám bude umožnený prístup k osobným údajom zákazníkov len v prípadoch stanovených platnou právnou úpravou (najmä v priebehu správneho či trestného konania, ochrana práv spotrebiteľa, v prípade doručovania tovaru Slovenskou poštou). V prípade ak bude tovar doručovaný kuriérskou spoločnosťou, budú Vaše osobné údaje (v rozsahu meno, priezvisko , dodacia adresa, telefón, e-mail) poskytnuté aj dopravcovi.
3.5 Osobné údaje bude predávajúci spracovávať v súlade s osobitnými predpismi. Osobné údaje budú spracované v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.
3.6 Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.
3.7 V prípade, ak sa kupujúci domnieva, že predávajúci alebo sprostredkovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov v rozpore so zákonom, môže požiadať predávajúceho alebo sprostredkovateľa o vysvetlenie.

IV. CENY
4.1 Kupujúci kupuje tovar v e-shope za uvedené ceny. Odoslaním objednávky kupujúci akceptuje kúpnu cenu tovaru podľa ponuky Predávajúceho v eshope.
4.2 Kúpna cena tovaru uvedená v e-shope vrátane DPH je konečná.
4.3 Kúpna cena služby platí vždy od okamihu prevedenia objednávky kupujúcim bez ohľadu na jej neskoršie zmeny.

V. PLATOBNÉ PODMIENKY
5.1 Kupujúci je pri objednávke tovaru vyzvaný zvoliť jeden z ponúkaných spôsobov platenia tovaru.
5.2 Predávajúci predpokladá a umožňuje tieto spôsoby platenia ceny tovaru: (i) Úhrada pri osobnom odbere, (ii) Úhrada vopred prevodom na účet/IBAN SK33 0200 0000 0036 7548 4553 – VUB, a.s. (iii)Úhrada cez platobnú bránu
5.3 Poukaz zostáva do úplného zaplatenia majetkom Predávajúceho.
5.4 Potvrdením objednávky súhlasí kupujúci s povinnosťou platby ceny služby a vykonanie platby podľa voľby kupujúceho.

VI. DODACIE PODMIENKY
6.1 Poukaz bude predávajúcim kupujúcemu dodaný spôsobom, ktorý si kupujúci zvolil v objednávke tovaru.
6.2 Poukaz bude dodaný v termíne závislom na kupujúcim zvolenom spôsobe dodania poukazu, ako bude vyplývať z objednávky kupujúceho a v príslušnom dodacom termíne uvedenom pri tovare v rámci e-shopu. Ak je uvádzaná doba expedície, znamená to, že predávajúci zabezpečí v uvedenej lehote odovzdanie tovaru dopravcovi (alebo odovzdanie na odberné miesto) a k tejto lehote je nutné pripočítať dobu doručovania daného dopravcu podľa voľby kupujúceho.
6.3 V prípade zasielania tovaru prepravnou službou alebo kuriérom, riziko straty alebo poškodenia tovaru prechádza na kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, vo chvíli, keď kupujúci alebo ním určená tretia strana s výnimkou dopravcu prevezme tovar do fyzickej držby. Bez toho, aby boli dotknuté práva kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, voči dopravcovi, však riziko prechádza na kupujúceho odovzdaním tovaru dopravcovi, ak dopravcu poveril prepravou kupujúci a ak túto možnosť neponúkol kupujúcemu predávajúci.

VII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVYOBCHODNÉ PODMIENKY J.A.A.P, S.R.O. A REKLAMAČNÝ PORIADOK PRE PREDAJ CEZ E-SHOP
7.1Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ – právo na vrátenie tovaru -V zmysle ustanovenia § 7 ZoOSnD (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia poukazu alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Spotrebiteľ môže podľa ZoOSnD odstúpiť od zmluvy zaslaním jeho úmyslu odstúpenia na adresu info@centrumbrezovec.sk.
7.2 Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je poukaz doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie poukazu späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si poukaz vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. 7.3 Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
7.4 Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
7.5 Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať poukaz späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie poukazu. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si poukaz vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol poukaz odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
7.6 Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie poukazu predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie poukazu.
7.7 Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s poukazom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitie práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 7 zákona č. 102/2014 Z.z., darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným poukazom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky.
7.8 Pri vystavení dobropisu môže byť po kupujúcom vyžadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením OP kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov (v zmysle zákona 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov).
7.9 Odstúpenie musí byť uskutočnené tak, že: (i) kupujúci v uvedenej lehote odošle Predávajúcemu oznámenie o odstúpení od zmluvy na adresu J.A.A.P, s.r.o., 029 01 Vavrečka 311 (ii) osobne na predajni predávajúceho (prevádzka Centrum Brezovec). 7.10 Predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť do okamihu odoslania poukazu, najmä z dôvodu momentálne vzniknutej nedostupnosti objednaného poukazu kupujúcim. O odstúpení je však Predávajúci povinný bezodkladne informovať kupujúceho na e-mailovú adresu zadanú kupujúcim v objednávke. Pred odstúpením je Predávajúci oprávnený ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie. Kupujúci má právo náhradné plnenie odmietnuť a odstúpiť od kúpnej zmluvy. V tomto prípade nemajú zmluvné strany voči sebe žiadne nároky.
7.11 Ustanovenia čl. 7 týchto VOP výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa. V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže od kúpnej zmluvy odstúpiť iba: (i) z dôvodov uvedených v obchodnom zákonníku a iných právnych predpisoch, (ii) špeciálnych akcií Predávajúceho na vrátenie tovaru bez ohľadu či je kupujúci spotrebiteľom nebo podnikateľom.

VIII. ZÁRUČNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY
8.1 Predávajúci poskytuje kupujúcim záruky za predaný poukaz. Záruka sa poskytuje za podmienok stanovených právnymi predpismi Slovenskej republiky.
8.2 Vybavenie reklamácie – reklamácia sa vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
8.3 Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu poukazu za nový poukaz.

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
9.1 Tieto VOP sú platné od 31.1.2024.
9.2 Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto VOP bez predchádzajúceho upozornenia umiestnením ich nového znenia na internetových stránkach eshopu.
9.3 Kupujúci pri odoslaní objednávky tovaru z e-shopu Predávajúceho potvrdzuje súhlas s týmito platnými VOP.
9.4 Predávajúci si vyhradzuje použitie týchto VOP pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom e-shopu a neakceptuje žiadane obecné obchodné podmienky kupujúcich.